• Deklaracja dostępności

    Wstęp

    Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zsmarcinkowice.edupage.org zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

    Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, zsmarcinkowice.edupage.org.


     

    Daty publikacji i aktualizacji

    1. Data publikacji strony internetowej – luty 2021r.

    2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.


     

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest:

    -częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:

    1. pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
    2. zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
    3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
    4. dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
    5. część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.


     

    Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

    • podwyższony kontrast
     • jasne tło

     • skala szarości

     • mapa strony

     • podświetlane linki

     • możliwość powiększenia liter

     

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
    W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony.


    Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.22

    Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

    Przy samoocenie i analizie dostępności stwierdzono, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

    Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe 

    1. Pod adresem https://bip.malopolska.pl/zsmarcinkowice,m,343092,strona-glowna.html dostępne są dane teleadresowe siedziby Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

    Zespół Szkół

    im. Władysława Orkana

    33-393 Marcinkowice 1

    tel: 18 443 31 85, 18 443 31 86

    E-mail: sekretariat@zsmarcinkowice.edu.pl

    Osobą kontaktową jest: Iwona Sikorska

    1. Pod adresem https://zsmarcinkowice.edupage.org/contact/ dostępny jest numer telefonu, 18 443 31 85 który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej, a także adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsmarcinkowice.edu.pl
     Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Informacje na temat procedury odwoławczej 

    1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
     w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
     Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    2. Zespół Szkół im. Władysława Orkana dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

     

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich 

    https://www.rpo.gov.pl/pl 

    Dostępność architektoniczna:

    Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

    Wejścia do budynku Szkoły usytuowane są od strony parkingu i sali gimnastycznej ze względu na schody, nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

    Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

    W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym. W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 

    Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

    W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

    Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

    Na terenie placówki jest parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

    Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

    Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub on-line.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

    Na terenie Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.