• Zasady zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego

    w Zespole Szkół im. Władysława Orkana

    w Marcinkowicach

    Procedura zwalniania z zajęć wychowania fizycznego na półrocze lub rok szkolny

    1. Rodzice (prawni opiekunowie) składają następujące dokumenty:
     1. opinię lekarza o braku możliwości uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego (Załącznik nr 1.),
     2.  podanie do dyrektora szkoły o zwolnienie z obowiązku obecności na zajęciach z wychowania fizycznego z jednoczesną adnotacją, iż w trakcie nieobecności na tych zajęciach biorą za dziecko pełną odpowiedzialność (dotyczy zajęć wychowania fizycznego na pierwszych lub ostatnich lekcjach w danym dniu – nieobecności nie wlicza się do frekwenchi)
    2. Dyrektor Szkoły:
     1. rozpatruje podanie i wydaje decyzję administracyjną o zwolnieniu ucznia
      z zajęć wychowania fizycznego w półroczu lub roku szkolnym,
     2. w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje „ZWOLNIONY”.

     

    Procedura zwalniania z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego
    na czas krótszy niż półrocze

    1. Opinię lekarską na określony czas składa uczeń nauczycielowie prowadzącemu zajęcia wychowania fizycznego (Załącznik nr 1, lub Załącznik nr 2.)
    2. Uczeń przebywa na lekcji pod opieką nauczyciela.

    Zalacznik_1.pdf

    Zalacznik_2.pdf