• Szanowni Rodzice i Uczniowie

      zainteresowani przyjęciem do internatu

     w Zespole Szkół w Marcinkowicach na rok szkolny 2022/2023

      

     Informujemy, iż w przypadku większej liczby uczniów ubiegających się o przyjęcie do internatu niż liczba wolnych miejsc, pod uwagę będą brane kryteria zawarte w Uchwale Rady Powiatu Nowosądeckiego, której treść publikujemy poniżej.

      

     UCHWAŁA NR 321/XXXI/22 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

     z dnia 8 lipca 2022 r.

     w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.

      

     Na podstawie art.145 ust. 1 pkt 3, ust.3, w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia

     14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

     § 1.

      Przyznaje się następującą liczbę punktów dla kryteriów określonych w art.145 ust.1, pkt 1 i 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082,
     z późniejszymi zmianami), obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Nowosądecki:

     1) W przypadku kandydata niepełnoletniego:

     a) wielodzietność rodziny kandydata – 10 punktów

     b) niepełnosprawność kandydata – 10 punktów

     c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 punktów

     d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 10 punktów

     e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 punktów

     f) samotne wychowanie kandydata w rodzinie – 10 punktów

     g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 punktów

     2) W przypadku kandydata pełnoletniego:

     a) wielodzietność rodziny kandydata – 10 punktów

     b) niepełnosprawność kandydata – 10 punktów

     c) niepełnosprawność dziecka kandydata – 10 punktów

     d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 10 punktów

     e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata – 10 punktów

     § 2.

     1. Określa się następujące kryteria organu prowadzącego o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy Prawo oświatowe oraz liczbę punktów dla tych kryteriów, dla placówek,
     o których mowa w § 1:

     a) uczęszczanie do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki – 10 punktów

     b) warunki bytowe kandydata i jego rodziny – 10 punktów

     c) rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie/internacie, do której kandydat złożył wniosek – 10 punktów

     d) odległość szkoły od miejsca zamieszkania: do 50 km – 5 punktów, od 50 - 100 km – 8 punktów, powyżej 100 km – 10 punktów.

     2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o których mowa w ust. 1, są odpowiednie oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata:
     a) oświadczenie rodzica, opiekuna lub pełnoletniego kandydata wskazujące szkołę, do której uczęszcza,

     b) opinia pedagoga szkolnego potwierdzająca warunki bytowe kandydata i jego rodziny,
     c) oświadczenie rodzica, opiekuna lub pełnoletniego kandydata określające posiadanie rodzeństwa w bursie/internacie i odległość szkoły od miejsca zamieszkania.

      

      

      

     Ponadto informujemy, że Wnioski o przyjęcie do internatu wraz z Załącznikami (Oświadczeniami) można składać:

     1. drogą elektroniczną (skany) na adres: sekretariat@zsmarcinkowice.edu.pl,
     2. pocztą tradycyjną na adres Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 1,
     3. osobiście w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

      

     TERMINARZ REKRUTACJI DO INTERNATU

     NA ROK SZKOLNY 2022/2023

      

      

     I ETAP

     1

     Składanie Wniosku do internatu wraz z Oświadczeniami

     do 29 lipca 2022 r.

     2

     Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych

     i niezakwalifikowanych

     2 sierpnia 2022 r.

     3

     Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie

     do 5 sierpnia 2022 r.

     4

     Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

     12 sierpnia 2022

     II ETAP – uzupełniający, w przypadku wolnych miejsc

     1

     Składanie Wniosku do internatu wraz z Oświadczeniami

     16 - 19 sierpnia 2022 r.

     2

     Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych

     i niezakwalifikowanych

     22 sierpnia 2022 r.

      

     3

     Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie

     do 26 sierpnia 2022 r.

     4

     Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

     29 sierpnia 2022 r.

      

     Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 18 44 331 85 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

     Koszty pobytu w internacie oraz całodniowego wyżywienia będą podane wkrótce.