•  

      

     logo Orkan

      

     Regulamin funkcjonowania 
      Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
      w związku z epidemią COVID-19 

      

     Podstawa prawna:

     • Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
     • Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo)
     • Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo).
     • Wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - dalej WGIS.,
     • Zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowe i Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2  WGIS
     • art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
     • art. 10 ust. 1 pkt 1  i art. 68 ust. 1 pkt 6  ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910),

      

     W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla wszystkich osób przebywających
     w naszej szkole,
     wprowadza się procedury w oparciu o aktualne wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Pracy.

      

     W trosce o bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników od 1 września 2020 r.
     obowiązują następujące zasady:

      

     I. ORGANIZACJA  NAUCZANIA

     1. Od 1 września 2021 r. w szkole funkcjonuje tradycyjne nauczanie stacjonarne.
     2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły.
     3. W przypadku częściowego lub całościowego zawieszenia pracy szkoły dopuszcza się następujące warianty kształcenia:
     1. Mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
     • Dyrektor  może  zawiesić zajęcia grupy, klasy lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i wprowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej w regionie.
     • Decyzję podejmuje dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
      i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
     1. Kształcenie zdalne
     • Dyrektor szkoły  może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
     • W przypadku podjęcia takiej decyzji przez dyrektora szkoły  konieczna  jest zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
     • W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, o zmianie sposobu kształcenia dyrektor szkoły informuje rodziców/prawnych opiekunów za pośrednictwem wychowawców klas, strony internetowej szkoły oraz
      e-dziennika.

     Szczegóły dotyczące organizacji nauki zdalnej oraz hybrydowej określa Statut Szkoły oraz stosowne rozporządzenia.

      

     II. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY

     1. Do szkoły może wejść osoba, która nie wykazuje objawów chorobowych, nie, przebywa na kwarantannie lub
      w izolacji oraz gdy jej domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
     2. Po wejściu do budynków szkoły każdy zobowiązany jest do dezynfekcji rąk zgodnie
      z wywieszoną instrukcją użycia środka dezynfekującego.
     3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
     4. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu społecznego pomiędzy wszystkimi osobami przebywającymi
      w przestrzeni wspólnej szkoły
      (korytarze, schody, toalety, sklepik szkolny) a także w pokoju nauczycielskim,
      w sekretariacie, w gabinetach dyrektora i wicedyrektora, w gabinecie szkolnej pielęgniarki,
      w bibliotece szkolnej.
     5. Rekomenduje się zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej szkoły, szczególnie gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu.
     6. W salach lekcyjnych uczniowie nie muszą zakrywać ust i nosa. Rekomenduje się zakładanie maseczki, gdy uczeń podchodzi do nauczyciela lub innego ucznia.
     7. Mając na uwadze ograniczenie przemieszczania się i gromadzenia uczniów na terenie szkoły klasy przyporządkowane są do sal lekcyjnych wg odrębnego wykazu.
     8. Za porządek w salach odpowiada wychowawca klasy, której sala została  przyporządkowana oraz wszyscy nauczyciele uczący w danej sali.
     9. Ewentualna zmiana sal wynikająca z bieżących potrzeb będzie możliwa po zgłoszeniu dyrekcji szkoły oraz po zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych w dostępnej sali.
     10. Zajęcia z pożarnictwa z elementami ratownictwa medycznego odbywają się w Sali KPP w Pałacu.
     11. Zajęcia z informatyki odbywają się w Sali komputerowej I i II. Sprzęt komputerowy należy czyścić lub dezynfekować po danej grupie / klasie.
     12. Zajęcia z walki wręcz odbywają się w Sali walki wręcz w Pałacu lub na boisku szkolnym.
     13. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w Sali gimnastycznej, na boisku szkolnym lub w sali walki wręcz – zależnie od dostępności i warunków pogodowych, wg odrębnego harmonogramu.
     14. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.
     15. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia kontaktowe.
     16. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
     17. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć wychowania fizycznego będą dezynfekowane lub myte detergentem po każdej grupie. Jeśli nie będzie takiej możliwości, zostaną one czasowo wyłączone z użytkowania przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
     18. Należy wietrzyć sale i części wspólne (korytarze, pokój nauczycielski) odpowiedzialni
      co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
     19. Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw – w miarę możliwości (warunki pogodowe) z zachowaniem dystansu społecznego.
     20. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach.
     21. Każda grupa / klasa pozostawia swoje okrycie wierzchnie na mobilnych wieszakach 
      w danej sali
      (przeniesionych tymczasowo z szatni) lub w miejscu wskazanym przez nauczyciela.
     22. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty
      z uczniami oraz nauczycielami.
     23. Ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy (18 44331 85 / sekretariat@zsmarcinkowice.edu.pl).
     24. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, muszą one zachować dodatkowe środki ostrożności
      i zalecenia reżimu sanitarnego.  Osoby z zewnątrz zobowiązane są do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i w wyznaczonych obszarach (hall główny bądź inne miejsce wskazane przez dyrektora szkoły).

      

     III. BIBLIOTEKA SZKOLNA

     1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.
     2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, stosowanie jednorazowych rękawiczek lub płynu dezynfekującego, maseczek zakrywających usta
      i nos.
     3. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca. W przypadku większej liczby osób zainteresowanych, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5 m.
     4. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
     5. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną poprzez dziennik Librus lub inny sposób ustalony
      z bibliotekarzem.
     6. Pracownik bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki jest zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych, zasłaniania ust i nosa.
     7. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie w pudełku lub na wydzielonej półce.
     8. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia biblioteki, dezynfekcję powierzchni lub elementów często używanych.
     9. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.

      

     IV. PIELĘGNIARKA SZKOLNA

     Pielęgniarka szkolna ustala godziny  i zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.

      

     V. SKLEPIK SZKOLNY

     1. Pracownik sklepiku obsługujący klienta (ucznia) zobowiązany jest zapewnić prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne oraz bezwzględnie przestrzegać wytycznych GIS, MZ i MEN.
     2. Obowiązuje utrzymanie utrzymanie wysokiej higieny, przestrzeganie zasad bezpieczeństw, reżimów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
     3. W obrębie sklepiku szkolnego należy zasłaniać usta i nos oraz zachować dystans min. 1,5 m.

      

     VI. APELE / UROCZYSTOŚCI / WYCIECZKI SZKOLNE

     1. Rekomenduje się aby apele i uroczystości szkolne były organizowane w małych grupach z obowiązkiem zakrywania ust i nosa oraz zachowania odległości min.
      1,5 m.
     2. Rekomenduje się aby udział osób trzecich  w uroczystościach szkolnych był ograniczany do minimum.
     3. Organizacja wycieczek szkolnych uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej
      w miejscu wycieczki i z bezwzględnym zachowaniem wszelkich zaleceń dotyczących organizowania wycieczek oraz aktualnych wytycznych MZ, MEN i GIS.

      

     VII. UCZNIOWIE

     1. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
     2. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub w miejscu wskazanym przez nauczyciela w danej sali.
     3. Uczniowie nie powinni wymieniać się podręcznikami i przyborami szkolnymi między sobą.
     4. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii, słuchają poleceń, wytycznych wydawanych przez dyrektora szkoły, nauczycieli, pracowników szkoły związanych 
      z przestrzeganiem regulaminu obowiązującego w szkole.
     5. Uczniowie umieszczają swoje telefony komórkowe w plecakach przed rozpoczęciem zajęć.
     6. Na korytarzach podczas przerw uczniowie starają się  zachować dystans społeczny min. 1,5 metra odległości,
      w przypadku kiedy nie jest możliwe zachowanie dystansu,  rekomenduje się zakrywanie ust i nosa (maseczka, przyłbica, chusta).

     VIII. NAUCZYCIELE

     1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub
      w izolacji.
     2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii. Powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
     3. Każdy nauczyciel ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
     4. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce  wodą z mydłem lub zdezynfekować.
     5. Należy regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu.
     6. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
     7. Zaleca się mierzenie temperatury nauczycielom (za ich zgodą) w pracy, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
     8. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5 metra).
     9. Nauczyciele nie grupują się w pokoju nauczycielskim. W sytuacji kiedy w pokoju nauczycielskim przebywa grupa nauczycieli należy zachować dystans społeczny minimum 1.5 metra.
     10. W sytuacji kiedy zachowanie dystansu społecznego jest niemożliwe należy zakrywać nos i usta (maseczka, przyłbica, chusta).
     11. Nauczyciele wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w związku z pandemią i dlaczego zostały wprowadzone.
     12. Nauczyciele dbają o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla uczniów, nie było przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować.
     13. Nauczyciele są zobowiązani do wietrzenia sali, w której prowadzone są zajęcia przynajmniej co godzinę.
     14. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną naukę uczniów w sali i zachowanie pomiędzy nimi odległości minimum półtora metra.
     15. Niedopuszczalne jest pozostawienie uczniów bez opieki w czasie zajęć i przerw.
     16. W miarę możliwości zaleca się realizowanie podstawy programowej w taki sposób aby w sytuacji przejścia szkoły na nauczanie zdalne realizować  łatwiejsze zagadnienia.
     17. Rekomenduje się aby na początku roku szkolnego powtórzyć materiał realizowany podczas nauczania zdalnego. 

      

     IX. PRACOWNICY SZKOŁY

     1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
     2. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
     3. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem, lub zdezynfekować.
     4. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5 metra).
     5. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu.
     6. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
     7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
     8. Zaleca się mierzenie temperatury pracownikom (za ich zgodą) w pracy, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
     9. Pracownicy zostają zaopatrzeni w konieczne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące
      i dezynfekujące) i są zobowiązani do korzystania z nich zgodnie z instrukcją użytkowania, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
     10. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach
      z osobami z zewnątrz.
     11. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa ale rekomenduje się jej zakładanie za każdym razem, gdy nie jest możliwe utrzymanie bezpiecznego dystansu społecznego.
     12. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
      z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do oznaczonego pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
     13. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
      o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników
      w zakresie szerzenia się COVID-19.
     14. Spotkania wewnętrzne pracowników powinny być ograniczenie do niezbędnego minimum, spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach
      z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami
      (min. 1,5 m).

      

     X. RODZICE

     1. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z procedurami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz dostarczyć stosowne oświadczenie. 
     2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
     3. Za zgodą rodziców, zaleca się mierzenie temperatury uczniom w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 
     4. Rodzice zobowiązani są podać co najmniej 2 możliwości kontaktu (2 numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych oraz odbierać telefon ze szkoły lub niezwłocznie oddzwaniać.
     5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
     6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.
     7. Kontakty z nauczycielem, wychowawcą, dyrektorem powinny odbywać się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (dziennik elektroniczny, telefon, mail).
     8. W sytuacji kiedy konieczny jest kontakt bezpośredni, należy odpowiednio wcześniej umówić spotkanie, jednocześnie pamiętając o konieczności zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk i/lub założeniu rękawiczek jednorazowych oraz dystansie 1,5 m.

      

     XI. HIGIENA I CZYSZCZENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃŚTWA UCZNIOM, NAUCZYCIELOM, PRACOWNIKOM ORAZ POZOSTAŁYM OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM
     W SZKOLE

     1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
     2. Na terenie placówki umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w przestrzeni wspólnej, w toaletach i salach lekcyjnych.
     3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczono instrukcję dotyczącą mycia rąk, a  przy dozownikach
      z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
     4. Zapewniono sprzęt i środki wraz z monitorowaniem codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł, stołów i powierzchni płaskich, w tym blatów stołów w pomieszczeniach pracy.
     5. Bieżące dezynfekowanie prowadzone jest na terenie szkoły nie rzadziej niż trzy razy dziennie w  odniesieniu ogólnym do klamek, poręczy, uchwytów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
     6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby użytkownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
     7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie
      z użyciem detergentu.
     8.  Do obowiązków personelu obsługi należy także:
     • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz
      w użytkowanych salach 
      i pomieszczeniach oraz bieżące uzupełnianie,
     • sprawdzenie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
     • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
     • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
     1. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać środków ochrony osobistej
     2. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
     3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl.
     4. Po zakończeniu zajęć następuje rutynowe sprzątniecie z uwzględnieniem  dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu, oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.
     5. Personel sprzątający jest wyposażony w niezbędne środki i przestrzega używania maseczek i rękawiczek.
     6. Czas przebywania w sekretariacie, gabinetach dyrektora, wicedyrektora, pokoju nauczycielskim itp. osób postronnych, odbywa się z ograniczeniem do minimalnego wymogu czasowego niezbędnego dla załatwienia niezbędnych formalności.
     7. Funkcjonowanie sali konsumpcyjnej  szkoły prowadzone jest wyłącznie z posiłkami dostarczanymi do stolika przez personel.
     8. Wszyscy pracownicy, nauczyciele, uczniowie i rodzice są na bieżąco informowani o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w naszej szkole.
     9. Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:
      1. kryteria kliniczne

     Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

     • gorączka
     • kaszel
     • duszność
     1. kryteria epidemiologiczne

     Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

     • podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania Koronawirusa[1];
     • miała bliski kontakt[2] z osobą, u której stwierdzono zakażenie Koronawirusem (kontakt z przypadkiem potwierdzonym[3] lub przypadkiem prawdopodobnym[4]);
     • pracowała lub przebywała jako odwiedzający[5] w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych Koronawirusem.

      

     Informacja na temat aktualnych regionów transmisji Koronawirusa jest codziennie aktualizowana i dostępna na stronach internetowych: www.ecdc.europa.eu, www.who.int,www.gis.gov.pl (Informacja dla podróżujących) i gov.pl/Koronawirus.

      

     WAŻNE!

     W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Nowym Sączu, przekazując wszystkie niezbędne dane:

     kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy

     one występują.

      

     [1]Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją koronawirusa są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-oneoine-communitv-transmission-2019-ncov

     [2]Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi zakażonymi koronawirusem, zamieszkiwanie z pacjentem, który ma zapalenie płuc spowodowane koronawirusem (COVID- 19), praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem z COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID-19 dowolnym środkiem transportu)

     [3]Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne): wykrycie kwasu nukleinowego koronawirusa z materiału klinicznego potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

     [4]Przypadek prawdopodobny (kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów:

     • dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),
     • niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy koronawirusa.

     [5] na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej, w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

      

      

     XII. POSTĘPOWANIE WOBEC PRACOWNIKÓW PLACÓWKI, 
     KTÓRZY MIELI BLISKI KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ KORONAWIRUSEM

     1. Osoba bliskiego kontaktu z osobą zakażoną Koronawirusem to osoba która: 
     • pozostawała w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie
      w odległości mniej niż 1,5 metra przez ponad 15 minut;
     • prowadziła rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas;
     • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów;
     • osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym co osoba chora.
     1. Osoby z kontaktu nie są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze, i nie mają objawów choroby, nie rozprzestrzenią infekcji na inne osoby, jednak zaleca im się:
     • prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
     • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
      w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
     • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
     1. Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:
     • nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują.

       

     WAŻNE!

     Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia Koronawirusem.

      

     XIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA 
     ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U UCZNIA

     1. W szkole działa system szybkiego kontaktu z rodzicami uczniów –e-dziennik, kontakt telefoniczny.
     2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), uczeń jest niezwłocznie izolowane od grupy– służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie (gabinet pielęgniarki).
     3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
     4. Dyrektor Szkoły lub wychowawca:
     • natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z jednostki, informując o zaobserwowanych objawach;
     • ma prawo powiadomić Policję oraz Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zakażenie;
     • wyznacza pracownika, który kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów i informuje o zaistniałej sytuacji;
     • sporządza listę osób, z którymi uczeń podejrzany o zakażenie miał kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
     1. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala,
      w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana
      (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja– stolików, krzeseł, przyborów i sprzętu).
     2. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki i zachowuje  dystans co najmniej 2 m.
     3. Rodzice izolowanego ucznia:
     • odbierają dziecko ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych
      do budynku (przy odbiorze dziecka do domu wskazany jest indywidualny transport);
     • niezwłocznie informują dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.


     XIV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY

     1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
     2. W przypadku wystąpienia u pracownika Szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID- 19, pracownik:
     • niezwłocznie przerywa swoją pracę;
     • informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu zakażenia;
     • zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, podczas poruszania się po jednostce (wyłącznie w niezbędnym zakresie), aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia;
     • pozostaje w odizolowanym pomieszczeniu (gabinet pedagoga) w oczekiwaniu na dalsze polecania.
     1. Dyrektor lub osoba wyznaczona przez dyrektora:
     • wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych uczniów do czasu umycia
      i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik
     • zawiadamia powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń ) i wprowadza do stosowania na terenie jednostki instrukcje
      i polecenia przez nią wydane;
     • zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, w przypadku kontaktu
      z pracownikiem, u którego podejrzewa się zakażenie;
     • sporządza listę osób, z którymi pracownik podejrzany o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.
     1. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
     2. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez pracownika z objawami, jest myte i dezynfekowane
     3. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zakażeniu wirusem COVID- 19 u osoby, która przebywała dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzącyw ostatnim tygodniu w szkole, i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
     4. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych oraz instrukcji powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie jednostki zakażenia.
     5. Bezwzględnie na terenie placówki wprowadza się obowiązek stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
     6. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

      

     XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Niniejszy Regulamin  obowiązuje w szkole od dnia 1  września  2021 r. do odwołania.
     2. Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania i przestrzegania Regulaminu.
     3. Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły.
     4. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
     5. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.
     6. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz przesłany rodzicom za pośrednictwem e-dziennika przez wychowawców klas.