• Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców w procesie rekrutacji do Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.5.2018, str. 2), wszystkich rodziców i kandydatów, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji , uprzejmie informujemy, że:

     1. Administrator danych osobowych

     Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata jest Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 1.

     Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: dyrektor@zsmarcinkowice.edu.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Zespół Szkół im. Władysława Orkana, 33-393 Marcinkowice 1.

     1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

     W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl, tel.: +48 18 443 31 85.

     1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

     Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa określonych min. w:

     • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
     • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

     co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w  oparciu o przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

     Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w innych celach i zakresie szerszym niż określony w ww. przepisach prawa wymaga Pani/Pana oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

     1. Zakres przetwarzanych danych

     Zakres przetwarzanych danych obejmuje przede wszystkim informacje, o jakich mowa w przepisach powołanych w punkcie trzecim. Są to dane identyfikujące osoby: imię nazwisko, datę i miejsce urodzenia, dane adresowe. Za Państwa zgodą mogą to być dodatkowe informacje: dane szkoły i klasy do której kandydat uczęszczał oraz dane teleadresowe numer telefonu, e-mail. W szczególnych przypadkach, które wymagają Państwa dodatkowej zgody, mogą być przetwarzane informacje o stanie zdrowia (stopień niepełnosprawności), o sytuacji rodzinnej (wielodzietność), o stanie cywilnym rodziców kandydata (rozwód, separacja) oraz o objęciu kandydata pieczą rodzinną.

     1. Okres przetwarzania danych osobowych

     Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu rekrutacji do placówki będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym:

     • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do Zespołu Szkół im. Władysława Orkana, 33-393 Marcinkowice 1.
     • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w placówce przez okres jednego miesiąca, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora Zespołu Szkół zostanie wniesiona skarga do sadu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.

      

     1. Odbiorcy danych osobowych

     Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

     Do Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

     1. Prawa osób, których dane dotyczą:

     Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji przysługuje:

     • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
     • prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
     • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

     W celu skorzystania z ww. uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

     Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata.

     Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji nie przysługuje:

     • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
     • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
     • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      

     1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

     Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji .

     Podanie danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji, w tym dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów ma charakter dobrowolnych ale jest niezbędne aby zostały one uwzględnione w procesie rekrutacji.

     1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

     W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana i kandydata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

     Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych