• KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca monitoringu wizyjnego

     Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

     • Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 1,
     • Kontakt z Administratorem: tel.: +48 18 443 31 85,  e-mail: sekretariat@zsmarcinkowice.edu.pl,
     • Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie szkoły oraz ochrony przeciwpożarowej.
     • Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci rejestracji obrazu jest art. 108a ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.)
     • Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres do 3 miesięcy. Ze względów technicznych okres ten może ulec skróceniu.
     • Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych: tczerniec@nowosadecki.pl, tel. (18) 4141 820.
     • Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
     • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.