• Kalendarium

    • 2021
     • Podjęcie starań o reaktywację szkolnego internatu, basenu oraz boiska sportowego.

       

       

    • 21 luty 2021
     • Podpisanie porozumienia o współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz
       Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

    • 2020/2021
     • Funkcję dyrektora szkoły sprawuje mgr Iwona Sikorska.

    • 2020
     • Rozpoczęcie budowy Wielobranżowej Hali Sportowej wraz ze Strzelnicą.

    • sierpień 2020
     • Modernizacja podwórka przebudowa parkingu przed szkołą.

    • 7 stycznia 2020
     • Podpisanie porozumienia z Polskim Związkiem Sportów Saneczkowych.

    • 2019/2020
     • Obowiązki dyrektora Zespołu Szkół im. W. Orkana
      w Marcinkowicach przejmuje wieloletni wicedyrektor szkoły
      mgr Wiesław Gródek.
      Funkcję wicedyrektora pełnił w latach 1997-2019 i od roku 2020 do chwili obecnej.

    • 14 czerwca 2019
     • Uroczyste otwarcie odremontowanego Dworu Morawskich.
      Przecięcia wstęgi dokonał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, dyrektor Zespołu Szkół w Marcinkowicach
      Alicja Wąsowicz i ks. prałat Józef Babicz.

    • 2019
     • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach

    • 28 marca 2018
     • W  Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu certyfikat Lidera Projektu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo naszej szkole wręczył mł. insp.Jarosława Tokarczyk – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wraz ze swoim Zastępcą – nadkom. Tomaszem Florkiem, Naczelnikiem Wydziału Prewencji – kom. Waldemarem Górowskim oraz koordynatorem Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa ze strony Policji – asp. szt. Barbarą Leśniak

    • 2018/2019
     • Gruntowny remont Pałacu. Otworzenie dwóch sal na 1  piętrze budynku, gdzie zrekonstruowano wystrój wnętrza dworu, dzięki zgromadzonym zbiorom (między innymi z pamiątek pochodzących ze szkolnego muzeum oraz darowizny, której dokonał ks. prałat Józef Babicz, przekazując meble i inne cenne pamiątki znajdujące się do tej pory na plebani).

       

    • 2015
     • Remont Pałacu, wymiana dachu, podłóg, okien. Ponowne otwarcie szkolnego muzeum, po przerwie w jego funkcjonowaniu spowodowanej zniszczeniem budynku. Do użytku oddano dwie sale: jedna poświęcona regionalizmowi, a druga historii pałacu oraz legionistom.

       

    • 2014
     • Obchody 100. rocznicy bitwy pod Marcinkowicami połączone
      z Rekonstrukcją Bitwy Marcinkowickiej.

       

    • 2014
     • Realizacja kolejnego projektu Małopolska Chmura Edukacyjna
      w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.

    • 2010
     • Uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

    • 2009-2011
     • W Zespole Szkół im. W. Orkana w Marcinkowicach realizowane są dwa projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej, mające na celu rozwój szkolnictwa zawodowego: Aktywna Edukacja i Możemy Więcej.

    • 2008
     • Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Obrony Narodowej zawarte w Warszawie 21. 10. 2008r w ramach – realizacji programu „Tradycja zobowiązuje” oraz współpracy w zakresie edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej młodzieży szkolnej.

      Następnie szkoła podpisała porozumienie z 6 Batalionem Dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski w Krakowie, a także z Komendą Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu i z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, a następnie z Komendą Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

    • 2007/2008
     • Dyrektorem szkoły zostaje mgr Alicja Wąsowicz, która zmienia wizję szkoły i dotychczasowe kierunki kształcenia.
      W szkole powstaje Liceum Ogólnokształcące o profilach: Bezpieczeństwo Publiczne, Przysposobienie Wojskowe oraz Pożarnictwo i Ratownictwo Medyczne.

    • 2003/2004
     • Szkoła kształci młodzież w zupełnie nowym kierunku, otwierając Technikum Usług Pocztowych i Telekomunikacyjnych.

    • 1999
     • Szkoła obejmuje kształceniem gimnazjalistów. Pojawia się też nowy typ policealnych studiów w ramach współpracy z krakowską Akademią Ekonomiczną. Szkoła staje się Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego. W związku z tym istnieje możliwość, że uczeń po szkole podstawowej, zaczynając naukę w gimnazjum, może ją ukończyć w Marcinkowicach jako magister Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

    • 1998
     • Utworzony zostaje nowy profil - 5-letnie Liceum Agrobiznesu.

    • 1993/1994
     • Funkcję dyrektora szkoły obejmuje inż. Władysław Gruca.

      Lata dziewięćdziesiąte to czas przemian i modernizacji szkoły oraz jej dostosowania do wymogów programowych i nowych kierunków kształcenia: Technikum Ekonomiczne, Technikum Żywienia, Liceum- profil Ekonomiczno – Administracyjny, Policealne Studium Zawodowe – Technik Ekonomista oraz Technik Agrobiznesu, Policealne Studium Zawodowe – (zaoczne) Technik Rachunkowości Rolnej oraz Technik Prac Biurowych.

    • 1991/1992
     • Dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Danuta Wyczałek. Zespół Szkół Rolniczych składa się z 5 oddziałów Liceum Ekonomicznego, 5 oddziałów Technikum Rolniczego, 2 oddziałów Policealnego Studium Zawodowego i Wydziału Zaocznego.

    • 1988
     • Odsłonięcie na ścianie Pałacu pamiątkowej tablicy ku czci Józefa Piłsudskiego i legionistów.

    • 1985/1986
     • Nadanie szkole imienia Władysława Orkana. Otwarcie Szkolnego Muzeum Historycznego, którego twórcą i wieloletnim kustoszem był prof. Józef Gościej.

    • 1985
     • Szkoła została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

    • 1980/1981
     •  

       

      Dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Ferdynand Poręba.

    • 1978
     • Rodzice zadeklarowali ufundowanie pierwszego sztandaru szkoły. W szkole jest już 19 oddziałów. Razem z Wydziałem Zaocznym naukę pobiera 630 uczniów, są następujące kierunki kształcenia: rachunkowość rolna, ochrona roślin, mechanizacja rolnictwa, rolnictwo.

    • 1977/1978
     • W szkole powstaje nowy oddział  3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i 5-letnie Technikum Rolnicze oraz Technikum Ochrony Roślin. Funkcjonuje też 10 oddziałów Technikum Zaocznego.

    • 1976/1977
     • Szkoła otrzymuje nazwę Zespół Szkół Rolniczych. Otwarte są kierunki: 3-letnie i 4-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej i 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

    • 1961/1962
     • Powołanie przy Technikum dwuletniej Szkoły Rachunkowości Rolnej, której celem było kształcenie księgowych dla powstających Kółek Rolniczych oraz 5-letniego Zaocznego Technikum Rachunkowości Rolnej.

    • 1960/1961
     • Otworzenie trzyletniego Kursu Rachunkowości Rolnej dla kształcenia księgowych PGR, POM i KR. Wyremontowano też Szwajcarkę i budynek inwentarski, zmodernizowano sieć elektryczną i zagospodarowano basen kąpielowy oraz ( w czynie społecznym) zbudowano stadion sportowy.

    • 1960
     • Budowa basenu. 

    • 1957/1958
     • Powstanie 11-miesięcznej Szkoły Rolniczo – Gospodarczej i otwarcie dwuletniego kursu rolniczego dla pracowników PGR i Służby Rolnej.

    • 1955/1956
     • 4-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej przemianowano na 5-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej. W tym roku szkoła przekazała 25 arów ziemi na rozbudowę stacji PKP w Marcinkowicach.

    • 1954/1955
     • Powstanie 4-letniego Korespondencyjnego Technikum Rachunkowości Rolnej.

    • 1954
     •  

       

      Matura.

    • 1952/1953
     • Przemianowanie Liceum Rachunkowości Rolnej na Technikum Rachunkowości Rolnej.

    • 1952
     • Otwarcie internatu. 

    • 1952
     • Pierwsza matura, do której przystępują 23 uczennice.

    • 1952
     • Szkolny zespół taneczny.

    • 1951
     • Szkoła stara się o pozwolenie na budowę internatu (trwa ona od 1952 do 1954).

     • Sekcja piłki nożnej (lata 50).

    • 1950
     •  

      Funkcję dyrektora szkoły na kolejne 30 lat przejmuje Stanisław Boryś.

    • 1949/1950
     • Szkoła ponownie zmienia stopień organizacyjny i programowy, stając się 4-letnim Liceum Rachunkowości Rolnej.

    • 1949
     • Powiatowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego zostaje przemianowane na Powiatowe Liceum Gospodarczo-Rolnicze 1 stopnia.

    • 1948
     • Rozpoczęcie budowy nowego gmachu szkolnego o kubaturze 6.446 m 3 (Budowę rozpoczął Wydział Powiatowy w Nowym Sączu. Wcześniej szkoła – 1 sala lekcyjna - mieściła się
      w Szwajcarce, natomiast internat i kuchnia w Pałacu).

       

    • 1946
     • Utworzenie i urządzenie Powiatowego Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego (żeńskiego), które zostało przeniesione z Powiatowej Szkoły Rolniczej w Podegrodziu.

      Rolę właściciela początkowo pełnił Wydział Powiatu w Nowym Sączu, a od 31 grudnia 1949r. Ministerstwo Rolnictwa – Urząd Wojewódzki – Wydział Oświaty Rolniczej w Krakowie.

    • 1945
     • Wydział Powiatowy przy Starostwie w Nowym Sączu przekazuje na ręce przyszłego dyrektora szkoły Marii Riedel obiekt dworski (ziemię i budynki) oraz resztki inwentarza szkolnego i inwentarza żywego ocalałego po wojnie ze szkoły
      w Podegrodziu.

      Maria Riedel dyrektor szkoły w latach 1946 -1950
      (siedzi w środku , bez nakrycia głowy)