• Szkoła Branżowa I Stopnia – klasa wielozawodowa

    •  

     Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierz zawód.

      

     Nauka w Szkole Branżowej trwa 3 lata. 

     W klasie wielozawodowej uczeń:

     • może kształcić się w każdym, wybranym przez siebie zawodzie, pod warunkiem znalezienia pracodawcy,

     • wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywa na 4- tygodniowych kursach organizowanych przez szkołę,

     • zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych realizujemy u wybranych pracodawców,

     • zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących odbywa w szkole,

     • zdobyć dodatkowe umiejętności, uprawnienia,

     • może być zatrudniany przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymać status pracownika młodocianego.

      

     Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zapewnienie sobie praktyki, w odpowiadającym wybranemu przez ucznia zawodowi, zakładzie pracy.

      

     Absolwent Szkoły Branżowej I Stopnia może:

     • przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze – uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

     • podjąć naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę,

     • podjąć pracę w wybranym przez siebie zawodzie.

    • Lista galerii

     brak danych